Kallelse Årsmöte 28 Mars

Publicerat: 2022-03-07 09:59 - Skrivet av Lotta Isaksson

Ni är välkomna den 28 Mars 18:00 på Albatross GK Anmälan på www.golf.se

Kallelse till Årsmöte våren 2022


Medlemmarna i Albatross Golfklubb kallas härmed till årsmöte måndagen den 28 mars 2022
kl. 18.00 i klubbhuset

Ärenden enligt klubbens stadgar:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträkna re, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
     underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter.

11. Val av klubbens:
a. ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år,
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år,
c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d. två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får
styrelsens ledamöter ej deltaga),

e. två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka
en (1) skall utses till ordförande,
f. ombud till GDF möten.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner skall vara styrelsen tillhanda enligt stadgarna 1 månad innan.
13. Övriga frågor.

Anmälan på www.golf.se

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan/medlemsinloggning/klubbdokument/verksamhetsplaner från och med
måndagen den 21 mars.

Välkomna!

Styrelsen