Kallelse till alla medlemmar höstmöte 28 November

Publicerat: 2022-11-07 10:13 - Skrivet av Lotta Isaksson

Kallelse till höstmöte 28 November kl 18:00 i klubbhuset

 

Kallelse till Höstmöte 2022

 

 

Medlemmarna i Albatross Golfklubb kallas härmed till Höstmöte

måndagen den 28 november 2022 kl. 18.00 i Albatross klubbhus.

Fika från 17:30

 

 Det är obligatorisk anmälan på Golf.se/tävling

 

https://mingolf.golf.se/Competition/3651957

 

 

 

Ärenden enligt klubbens stadgar:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
  1. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
  1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  2. Övriga frågor.

 

 

 

Välkomna!

 

Styrelsen