Kallelse till Årsmöte

Publicerat: 2023-02-17 10:56 - Skrivet av Lotta Isaksson

Kallelse till Årsmöte på Albatross GK 27 Mars 18:00

Kallelse till Årsmöte våren 2023


Medlemmarna i Albatross Golfklubb kallas härmed till årsmöte måndagen den 27 mars 2023
kl. 18.00 i klubbhuset

Ärenden enligt klubbens stadgar:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträkna re, som jämte ordföranden skall justera
    mötesprotokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive
   underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter.
11. Val av klubbens:
a. ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett (1) år,
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år,
c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d. två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får
   styrelsens ledamöter ej deltaga),

e. två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka
   en (1) skall utses till ordförande,
f. ombud till GDF möten.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor.

Anmälan på www.golf.se

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 27 Februari

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan/medlemsinloggning/klubbdokument/verksamhetsplaner från och med
måndagen den 20 mars.

Välkomna!

Styrelsen